top of page

ALGEMENE VOORWAARDE

1. WIE ZIJN WIJ

 

“Wij”, “ons” of “onze” wil zeggen Knauf Energy Solutions met maatschappelijke zetel te Kortenberglaan 120, 1000 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0721.470.954. Wij zijn de beheerders van persoonsgegevens die we van u verzamelen via onze website: https://www.knaufenergy.com (“website”).

 

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de Website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij naar de overeenkomst zoals u deze met ons zou hebben gesloten.

 

Uw privacy ligt ons nauw aan het hart, daarom hebben wij dit privacybeleid ontwikkeld waarin wij uiteenzetten hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken ("verwerken"), en welke uw rechten zijn. Wij verzoeken u om dit beleid aandachtig door te lezen zodat u onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze gebruiken, begrijpt.

 

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u zich wil beroepen op uw rechten dewelke werden neergelegd in artikel 4, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) op hetzelfde adres als hierboven of per mail op privacy@knaufenergy.com

 

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 5/12/2022.

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Bij het plaatsen van zijn bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden en doet hij afstand van zijn eigen of andere voorwaarden die niet vooraf schriftelijk werden goedgekeurd door Knauf Energy Solutions NV, afgekort KNAUF, niettegenstaande enige andersluidende bepaling in enig document van de klant.

1.2. Iedere correspondentie tijdens de uitvoering van een bestelling kan de huidige algemene voorwaarden niet wijzigen, behoudens schriftelijk akkoord van KNAUF. Elke afwijking van de huidige verkoopsvoorwaarden, zoals schriftelijk aanvaard door KNAUF, geldt enkel voor de zaak waarop ze betrekking heeft en kan niet worden ingeroepen als een precedent of gebruik.

Artikel 2: Aanbod en totstandkoming van de opdrachten

 

2.1. Offertes zijn niet-bindend en, tenzij anders vermeld, 30 dagen geldig. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat deze (online) schriftelijk door opdrachtnemer aan klant is bevestigd middels een akkoord m.b.t.de offerte en de algemene voorwaarden en door tegelijkertijd een opdracht voor fysieke inspectie vast te leggen.

2.2. Onder diensten wordt onder meer verstaan:

  • Pre-renovatieontwerp van slimme dakrenovatie (Smart Roof Renovatie);

  • Installatie van digitale sensoren;

  • Pre-renovatieaanbod van werkelijke prestatiemonitor met inbegrip van de werkelijke energieprestatie (via een app);

  • Installatie van slimme dakrenovatie (isolatie, luchtdichtingssysteem, houten platform boven isolatie) ;

  • Post-renovatieaanbod van werkelijke prestatiemonitor met inbegrip van het bepalen van de werkelijke energieprestatie na renovatie van de woning evenals data (via een app);

  • Energie-efficiëntie, verbeteringen aangebracht aan de woning met behulp van sensoren en algoritmen;

 

De diensten worden in de overeenkomst per opdracht verder gespecificeerd.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 

3.1. KNAUF voert de opdracht zorgvuldig en naar best vermogen uit. De klant zelf of een door hem aangewezen persoon dient bij de opmeting van de woning en eventuele andere diensten aanwezig te zijn.

3.2. De klant is gehouden tijdig alle informatie te verstrekken dewelke KNAUF nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht of waarvan de klant behoort te weten dat deze nodig is voor het correct uitvoeren van de opdracht. De gegevens dienen te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door KNAUF gevraagd. De klant staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan KNAUF verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

3.3. In de omstandigheid dat de uitvoering van de opdracht vertraagd wordt doordat de klant de op hem rustende verplichtingen zoals bepaald in artikel 3.2. niet is nagekomen, komen alle daaraan verbonden extra tijd, werk en kosten voor rekening van deze klant. In dat geval is KNAUF niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de klant zou lijden, noch kan enige ander verhaal t.a.v. haar worden uitgeoefend in geval de diensten niet kunnen worden uitgevoerd ten g

3.4. De klant gaat ermee akkoord dat de woning op de vooropgestelde datum van uitvoering voor deze uitvoering in gereedheid is gebracht. Onder gereedheid wordt o.a. verstaan dat de woning voldoet aan de gebruikelijke technische vereisten voor een goede uitvoering van diensten, met inbegrip van afwerking, toegankelijkheid en nutsvoorzieningen voor de uitvoering. De woning dient proper ten zijn. Muren en vloer moeten volledig droog zijn, niet in het lood staan en vrij zijn van asbest en alle andere problemen en belemmeringen. KNAUF heeft het recht om de uitvoering van de diensten op te schorten totdat de klant aan de voormelde vereisten heeft voldaan.  Indien de Diensten worden geleverd zonder dat integraal voldaan is

aan de voorwaarden vermeld in artikel 3.4. gebeurt dit op uitsluitend risico en verantwoordelijkheid van de klant en de klant zal KNAUF niet aansprakelijk stellen voor enig daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 4: Prijs – facturen en betaling

4.1. Indien tijdens de uitvoering door een of andere omstandigheid aanvullende diensten moeten worden verricht, stelt KNAUF, alvorens met deze diensten te beginnen, de klant hier maar ook van de bijbehorend prijsberekening in kennis.

 

Bij gebrek aan verzet van klant binnen de tien dagen na kennisgeving door KNAUF wordt de klant geacht onherroepelijk met het prijsvoorstel te hebben ingestemd.

 

Indien de klant besluit bepaalde diensten of onderdelen daarvan niet uit te voeren, heeft KNAUF recht op een vergoeding voor de door haar geleverde diensten en materialen, alsook op een forfaitaire schadevergoeding van 30% ten titel van gederfde winst.

 

 De offerteprijs is onder meer gebaseerd op de aanlevering en kostprijs van het benodigde materiaal, loontarieven, sociale lasten, belastingen, transportkosten en voorschriften. KNAUF behoudt zich het recht voor om ingeval van prijsstijgingen deze prijzen te herzien en aan te passen met een maximum van 80%, hetgeen wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

 

p = P(a(s/S) + b(i/I)+c)

 

De bij deze formule gehanteerde parameters zijn:

p = de herziene of aangepaste prijs

P = de prijs op basis van de offerte

a = het gemiddelde uurloon van kracht op de startdatum, verhoogd met maximaal 50%

s = gemiddeld uurloon op het moment van herziening

S = gemiddelde uurloon van kracht op de startdatum

b = het percentage van de materiaalkosten

i = de oorspronkelijke materiaalindex

I = de nieuwe materiaalindex

c = het percentage van de kosten die niet herzien zijn, met een minimum van 20%

 

De prijsherziening wordt berekend aan de hand van afzonderlijke vorderingsstaten.

 

4.2. Alle facturen zijn betaalbaar, als volgt:

30% van de prijs is verschuldigd als voorschot bij het sluiten van de overeenkomst; 50% vóór de installatie en 20% op de datum van aanvaarding van de diensten. Een geprotesteerde factuur moet uiterlijk binnen 15 dagen per aangetekende brief aan KNAUF worden meegedeeld, met vermelding van de redenen van het protest. Bij gebrek aan geldig protest binnen de termijn worden de factuur en de uitgevoerde diensten geacht te zijn aanvaard.

4.3. De facturen die niet of laattijdig betaald worden, brengen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling interesten op zoals voorzien bij wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze interesten worden verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande saldo, met een minimum van 75,00 euro.

4.4. In geval van laattijdige betaling van de factuur behoudt KNAUF zich het recht voor de uitvoering van de diensten onmiddellijk stop te zetten of op te schorten tot alle openstaande facturen zijn betaald. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

    

 

Artikel 5: Onmogelijkheid in de uitvoering

5.1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat KNAUF toegang heeft tot alle lokalen, zo in het bijzonder de lokalen waar de technische installaties moeten plaatsvinden.

5.2. In de omstandigheid dat KNAUF, buiten haar wil om, geen toegang heeft tot deze lokalen of indien de klant of zijn vertegenwoordiger niet aanwezig is op de afspraak opdat de opmeting, de installatie en/of andere werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd, is de factuur niettemin integraal betaalbaar.

5.3. Indien een nieuwe afspraak moet worden gemaakt, wordt de klant een toeslag aangerekend van (…) euro.

 

Artikel 6:Llevering

6.1. Alle leveringstermijnen zijn bij benadering en binden KNAUF niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op beëindiging van de overeenkomst noch enige vorm van schadevergoeding..

6.2. De onderbreking in geval van overmacht geeft de partij die zich hierop kan beroepen het recht om de andere partij om verlenging te vragen van de oorspronkelijke afwerkingsdatum, evenwel zonder dat de partij, die het verzoek tot verlenging ontvangt, recht heeft op schadevergoeding. Overmacht is elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, met onmogelijkheid tot het uitoefenen van plichten als gevolg, zoals onder meer, maar niet beperkt tot de volgende situaties: pandemie, epidemie (zoals COVID en alle daarmee verband houdende virussen), overheidsmaatregelen, noodsituaties, boycotten,, oorlog, opstand, terroristische daden, staking, maar ook overmacht van KNAUFS onderaannemer, in gebreke blijven van de  leveranciers van KNAUF en prijsstijgingen van grondstoffen of materialen.

6.3. In geval van een wijziging van de economische omstandigheden, een stijging van de prijzen van materialen of grondstoffen, door leveranciers of fabrikanten aangepaste prijzen, en/of een onvoorziene gebeurtenis buiten de macht van partijen waardoor de uitvoering van de overeenkomst voor KNAUF een onredelijke of onevenredige belasting vormt of financieel of anderszins wordt bemoeilijkt, zullen KNAUF en de klant in overleg treden om gezamenlijk tot een billijke aanpassing van de overeenkomst te komen. Indien partijen niet tot overeenstemming komen over een dergelijke billijke aanpassing, heeft KNAUF het recht hetzij de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te herzien, een en ander zonder dat KNAUF tot schadevergoeding gehouden is.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

7.1. In toepassing van art. 1794 van het oude Burgerlijk Wetboek heeft de klant het recht de overeenkomst te allen tijde te verbreken. In dat geval zal hij KNAUF vergoeden voor alle arbeid, kosten en winstderving, waarbij de winstderving conventioneel wordt vastgesteld op een forfaitaire vergoeding van 30% van de totale prijs.

 7.2. De overeenkomst wordt van rechtswege ontbonden, in het geval dat één van de partijen:

- failliet wordt verklaard;

- voorwerp uitmaakt van beslagprocedure;

- in vereffening gaat;

- blijk geeft de sociale verplichtingen niet te hebben nageleefd;

- blijk geeft de Belgische fiscale verplichtingen te hebben geschonden;

hetgeen aanvaard wordt door de partij die zich in een van deze situaties bevindt.

 

7.3. Indien de diensten niet binnen een termijn van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst kunnen worden aangevat om redenen buiten de wil van KNAUF, heeft KNAUF het recht de overeenkomst te beëindigen na een schriftelijke kennisgeving hiervan aan de klant, waaraan binnen een termijn van 20 dagen geen gevolg wordt gegeven. KNAUF heeft in dat geval recht op schadevergoeding conform artikel 7.1. van deze voorwaarden.

7.4. Elke Partij kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij niet binnen 30 (dertig) dagen na ter zake door een aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, zich verder schuldig maakt aan een duidelijk omschreven grove nalatigheid m.b.t. de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, zulks onverminderd het recht van de partij die de overeenkomst ontbindt om alle schade te vorderen die zij lijdt en kan lijden ten gevolge van de contractbreuk van de andere partij.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1. KNAUF draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor handelingen of fouten van de andere (bouw)partners die betrokken zijn bij de renovatie of de werken van de eigendommen en tegenover wie KNAUF geen enkele verplichting heeft. KNAUF is alleen verantwoordelijk voor haar eigen tekortkomingen. Haar aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal de helft van het bedrag dat zij ontvangt voor haar diensten zoals bepaald in de overeenkomst met de klant, met uitsluiting van alle andere directe en indirecte schade zoals verlies van voordelen, commerciële schade, goodwill, verlies van gegevens, enz. KNAUF neemt in geen geval de taken of verantwoordelijkheden van de EPB-verslaggever op zich, noch kan KNAUF verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele boetes die zouden kunnen worden opgelegd als gevolg van eventuele afwijkingen in de warmte-isolatie, de verwarming, de ventilatievoorzieningen, de door de klant verschuldigde bedragen in verband met het gebruik van gas, elektriciteit en alle andere nutsvoorzieningen, noch enige of globale energieprestaties.

8.2. KNAUF kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de adviezen en attesten, rapporten en certificaten, noch voor enige directe of indirecte schade aan derden die zou voortvloeien uit een persoonlijke interpretatie van de documenten, noch voor de gevolgen van onjuiste informatie die KNAUF door derden zou bereiken.

8.3. Voor zover de tienjarige aansprakelijkheid, overeenkomstig de artikelen 1792 en 2270 van het (oud) Burgerlijk Wetboek, van toepassing zou worden verklaard op de levering van de diensten van KNAUF, gaat de tienjarige aansprakelijkheid in op de datum van de aanvaarding, en in geval van een dubbele aanvaarding, op de datum van de voorlopige aanvaarding. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken die niet onder de artikelen 1792 en 2270 van het (oud) Burgerlijk Wetboek vallen, is conventioneel beperkt tot een periode van één jaar vanaf de (voorlopige) oplevering. Elke vordering gebaseerd op de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken is slechts ontvankelijk op straffe van verval op voorwaarde dat de vordering door middel van een rechtsvordering is ingesteld binnen een termijn van drie maanden na de ontdekking van het gebrek of de tekortkoming of nadat de klant van dit gebrek of deze tekortkoming kennis had moeten nemen.

8.4. De klant aanvaardt dat KNAUF hem nooit zal vrijwaren of schadeloosstellen voor vorderingen in verband met burenhinder (artikel 544 oud Burgerlijk Wetboek of art. 3.101 nieuw Burgerlijk Wetboek).

8.5. Indien de klant aan KNAUF een andere methode of materialen van een bepaalde kwaliteit, oorsprong of soort oplegt, en dit ondanks het schriftelijk voorbehoud van KNAUF, zal KNAUF ontslagen zijn van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit gebreken die te wijten zijn aan de keuze van de klant met betrekking tot deze methode of dit materiaal.

Elk technisch advies uitgaande van KNAUF is louter informatief en kan in geen geval aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid en/of schadevergoeding ten laste van KNAUF. Deze informatie kan in geen geval de aansprakelijkheid van de architect of de aannemer vervangen.

8.6. KNAUF kan niet in solidum aansprakelijk worden gehouden met andere bouwpartners, zoals de architect, EPB-verslaggever, ingenieurs voor wie KNAUF nooit enige verplichtingen jegens de klant heeft. KNAUF kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de verborgen gebreken van materialen of onderdelen, en de opgelegde wijze van verwerking, zelfs indien KNAUF tijdens de uitvoering van haar diensten aan de klant of de aannemer een alternatieve wijze heeft voorgesteld.

8.7. De klant erkent dat hij het materiaal, inclusief de kit waarvan de warmtemeter deel uitmaakt, in goede staat heeft ontvangen en zal al het materiaal in goede staat bewaren tijdens de uitvoering van de diensten. Na afloop van of op de datum van eerdere beëindiging van de overeenkomst, is de klant gehouden al het materiaal, met uitzondering van de warmtemeter, in dezelfde goede staat aan KNAUF teruggeven en in geen geval het materiaal vernietigen of op enigerlei wijze ontleden. De klant is aansprakelijk voor elke schade aan het materiaal met een minimale forfaitaire schadevergoeding van (…) euro, onverminderd het recht van KNAUF om een hoger bedrag te vorderen indien haar werkelijke schade hoger is dan het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding.

8.8. KNAUF is niet aansprakelijk voor een kredietaanvraag van de klant bij een financiële instelling, noch voor een subsidie of premie bij een instantie, welke tussen de consument en de financiële instelling respectievelijk instantie wordt afgehandeld.

 

Artikel 9: intellectuele eigendomsrechten

9.1. De "Intellectuele Eigendomsrechten van KNAUF zijn alle (i) rechten verbonden aan auteursrechten en naburige rechten (zowel eigendomsrechten als morele rechten), alsook software- en databankrechten, met inbegrip van algoritmen en code die aan de software of databanken ten grondslag liggen, (ii) merken, dienstmerken, rechten op domeinnamen en de daarmee verbonden goodwill, (iii) handelsgeheimen, (iv) octrooien, ontwerpen, algoritmen en andere industriële eigendomsrechten, (v) andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van elke soort en soort, en (vi) registraties, initiële aanvragen (met inbegrip van het voornemen om aanvragen in te dienen), vernieuwingen, verlengingen, voortzettingen, splitsingen of heruitgaven van voornoemde intellectuele eigendomsrechten.

9.2. Niettegenstaande de betaling van de vergoeding behoudt KNAUF (of haar partners en/of elke andere onderneming waarmee zij samenwerkt) alle intellectuele eigendomsrechten op de studies, het advies, het ontwerp en het werk. KNAUF heeft het exclusieve recht op de volledige of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm dan ook, en de documenten en het uitgevoerde werk. De klant heeft het recht om de studies, het advies, het ontwerp en het werk van KNAUF alleen te gebruiken voor zover dit gebruik betrekking heeft op het voorwerp van de overeenkomst, met uitsluiting van elk ander gebruik en/of elk ander onderwerp. De klant garandeert in alle omstandigheden de strikte vertrouwelijkheid van alle informatie die hij ontvangt over de meetapparatuur en de analysemethode die KNAUF of zijn partners hebben ontwikkeld om de huidige energiebehoeften van een woning te bepalen.

9.3. KNAUF is en blijft de eigenaar of licentiehouder van alle bestaande intellectuele eigendomsrechten die op het moment van ondertekening van de overeenkomst eigendom zijn van of in licentie zijn gegeven aan KNAUF, alsook de intellectuele eigendomsrechten die worden gecreëerd of verworven (in eigendom of in licentie) gedurende de looptijd of na afloop van de overeenkomst.

9.4.Partijen definiëren als “vertrouwelijke informatie” onder meer, maar niet beperkt tot:

(i) alle intellectuele eigendomsrechten;

(ii) bedrijfsgeheimen (dewelke niet zouden worden gewaarborgd onder de intellectuele eigendomsrechten) en de know how verworven tijdens de uitvoering van werken;

(iii) alle technische en operationele informatie over onder meer het terrein, de systemen, procedures, processen, technieken, instrumenten, software (met inbegrip van codes en algoritmen) en hardware van KNAUF;

(iv) alle persoonsgegevens van KNAUF;

(v) alle andere informatie waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij van vertrouwelijke aard is of waarvan KNAUF uitdrukkelijk heeft aangegeven dat zij van vertrouwelijke aard is;

(vi) alle rapporten die in het kader van de overeenkomst tussen KNAUF en de klant worden opgesteld;

Uitzonderlijk en met akkoord van klant kunnen deze rapporten worden doorgegeven aan de notaris of aan andere partijen met een juridisch belang. De klant stemt ermee in en erkent dat alle Vertrouwelijke Informatie de enige en exclusieve eigendom van KNAUF is en blijft. Eveneens stemt de klant ermee in en erkent dat hij geen licentierechten of andere rechten kan laten gelden op de vertrouwelijke informatie.

 

Artikel 10: diverse bepalingen

10.1. De ongeldigheid, nietigheid of niet-afdwingbaarheid van een of meerdere bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden heeft geen enkele invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. De ongeldige, nietige of niet-afdwingbare bepaling(en) word(t)(en) dan vervangen door een nieuwe geldige of afdwingbare bepaling(en) die zo nauw mogelijk aansluit(en) bij de te vervangen bepaling.

10.2. De uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen zonder voorafgaande toestemming van de klant worden overdragen aan een verbonden of gelieerde onderneming. KNAUF kan zonder voorafgaande toestemming van de klant een beroep doen op derden of partners om bepaalde verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.

10.3. De overeenkomst tussen KNAUF en de klant wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die uit de overeenkomst en de uitvoering ervan voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen.

 

 

11. Alle voorgaande voorwaarden zijn ook van toepassing op de relatie tussen KNAUF en de consument, particuliere afnemer, voor zover onderstaande bepalingen daar niet van afwijken of daarmee in strijd zijn. In dat geval prevaleren de volgende bepalingen in de relatie waarin diensten ten behoeve van een consument worden verricht.

12 Ten aanzien van de consument geldt dat posten en eenheidsprijzen die niet uitdrukkelijk waren voorzien of opgenomen en omschreven in de bestelbon niet inbegrepen zijn in de prijs en zullen opgenomen worden in een wijzigingsbon die aan de consument ter aanvaarding wordt voorgelegd. Deze posten en eenheidsprijzen zullen aangerekend worden aan de op dat moment geldende marktconforme eenheidsprijzen. Indien er zich plots fundamentele veranderingen in de omstandigheden voordoen die niet aan KNAUF te wijten zijn en die van invloed zijn op de eenheidsprijzen en die bij de prijsbepaling niet te voorzien waren en bovendien het contractuele evenwicht verstoren (bijvoorbeeld verhoogde grondstof-, materiaal- of brandstofprijzen, hogere productiekosten), komen de partijen op eerste verzoek bij elkaar om tot een billijke aanpassing te komen. Indien de partijen geen minnelijk akkoord bereiken na 30 dagen te rekenen vanaf het verzoek tot aanpassing, heeft de verzoekende partij de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door het versturen van een aangetekend schrijven met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen, zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn. Deze opzegging ontslaat de consument echter niet van de betaling van de reeds verrichte diensten.

13. De facturen dienen te worden betaald overeenkomstig de betalingsmodaliteiten, zoals vermeld in artikel 4.2. Bij verzuim is een conventionele moratoire interest verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke intrestvoet, vermeerderd met 5%, alsook een forfaitair bedongen schadevergoeding van 10%, berekend op het factuur. Wanneer KNAUF zelf in verzuim is, geldt hetzelfde rente- en boetebeding ten gunste van de consument.

14. Indien de solvabiliteit van een der partijen wordt bedreigd – zoals in geval van beslag m.b.t. het volledige vermogen of een deel van het vermogen van een partij, uitstel van betaling, collectieve schuldenregeling of staking van betaling, heeft de andere partij te allen tijde het recht hetzij betalingsgaranties, hetzij andere zekerheden te vragen. De partij die de garantie of zekerheid eist, heeft het recht, indien de andere partij dit nalaat, de overeenkomst onmiddellijk eenzijdig per aangetekende brief zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden of op te schorten. Onverminderd de bepalingen van de openbare orde of dwingend recht, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat KNAUF niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die de helft van de waarde van de uitgevoerde diensten overschrijdt en die door de uitvoering van de diensten werd veroorzaakt aan enig roerend of onroerend goed, al dan niet in eigendom. Elk technisch advies van KNAUF wordt louter ter informatie gegeven en kan in geen geval de verantwoordelijkheid van de architect, ingenieur of consument vervangen of aanvullen.

 

15: Toepasselijkheid bij het sluiten van de overeenkomst door de consument buiten het verkoopgebied van KNAUF

15.1 Herroeping: De consument heeft het recht de overeenkomst binnen een termijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u zich ondubbelzinnig te richten tot KNAUF, hetzij door middel van een aangetekend schrijven naar de NV KNAUF Energy Solutions met maatschappelijke zetel te Kortenberglaan 120, 1000 BRUSSEL en met ondernemingsnummer, hetzij door middel van een telefonisch contact op het  telefoonnummer 32 (0)2 460 26 50, hetzij door middel van een e-mail dewelke wordt verzonden naar info@knaufenergy.com. De consument kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar hij is hiertoe niet verplicht. Om binnen de herroepingstermijn te blijven, volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstrijkt.

15.2. Gevolgen van herroeping: indien de consument de overeenkomst herroept, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment gedaan heeft, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van de keuze van consument voor een andere leveringswijze dan de door KNAUF aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop KNAUF op de hoogte werd gesteld van de beslissing van de consument waarbij deze meedeelt de overeenkomst te willen herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt de terugbetaling via oorspronkelijk door de consument gebruikte betaalmiddel. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

15.3. De consument kan geen herroepingsrecht uitoefenen (art. VI. 73 Wetboek Economisch Recht):

Indien de diensten reeds volledig werden verstrekt; bij levering of verstrekken van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waar KNAUF geen invloed op heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; bij levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; bij levering van goederen die na levering/plaatsing door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; bij overeenkomsten, waarbij de consument specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; bij de overeenkomsten betreffende de constructie van nieuwe gebouwen en de ingrijpende verbouwing van bestaande gebouwen.

bottom of page