top of page

PRIVACYBELEID

1. WIE ZIJN WIJ

 

“Wij”, “ons” of “onze” wil zeggen Knauf Energy Solutions met maatschappelijke zetel te Kortenberglaan 120, 1000 Brussel, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0721.470.954. Wij zijn de beheerders van persoonsgegevens die we van u verzamelen via onze website: https://www.knaufenergy.com (“website”).

 

Dit privacybeleid is uitsluitend bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door uw gebruik van de Website. Voor ons privacybeleid met betrekking tot onze diensten verwijzen wij naar de overeenkomst zoals u deze met ons zou hebben gesloten.

 

Uw privacy ligt ons nauw aan het hart, daarom hebben wij dit privacybeleid ontwikkeld waarin wij uiteenzetten hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, bekendmaken, overdragen en gebruiken ("verwerken"), en welke uw rechten zijn. Wij verzoeken u om dit beleid aandachtig door te lezen zodat u onze praktijken met betrekking tot uw persoonsgegevens en de manier waarop wij deze gebruiken, begrijpt.

 

Als u vragen, zorgen of klachten hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, of als u zich wil beroepen op uw rechten dewelke werden neergelegd in artikel 4, kan u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (“Data Protection Officer” of “DPO”) op hetzelfde adres als hierboven of per mail op privacy@knaufenergy.com

 

Dit privacybeleid is voor het laatst herzien op 5/12/2022.


2. WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

 

Persoonsgegevens of informatie zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een specifieke persoon te identificeren of te contacteren. Telkens wanneer u contact opneemt met Knauf Energy Solutions of een aan Knauf Energy Solutions gelieerde onderneming over Smart Retrofit-oplossingen, kan u om uw persoonsgegevens worden gevraagd. Knauf Energy Solutions en haar filialen kunnen deze persoonsgegevens delen en gebruiken onder het Smart Retrofit-privacybeleid. Ze kunnen ze ook samenvoegen met andere gegevens om Smart Retrofit producten, diensten, inhoud en reclame te leveren of te verbeteren. U bent niet verplicht de door ons gevraagde persoonlijke gegevens te verstrekken; als u echter weigert, kunnen we u vaak geen Smart Retrofit-producten of diensten leveren of uw eventuele vragen beantwoorden.

3. WELKE CATEGORIEËN VAN PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Wanneer u deelneemt aan een Smart Retrofit-meting van uw huis, ons Smart Retrofit-thuissensornetwerk gebruikt, contact met ons opneemt over Smart Retrofit, of wanneer we een Knauf Energy Solutions' Smart Retrofit ID voor u aanmaken, kunnen we een reeks gegevens verzamelen, waaronder uw naam, postadres, telefoonnummer, e-mailadres en contactvoorkeuren. We kunnen ook continue sensorgegevens verzamelen uit verschillende delen van uw huis, zoals CO2, temperatuur, vochtigheid, elektriciteit, gas, warmtemeter, boilerdebiet en retourtemperatuurmetingen.

4. HOE GEBRUIKEN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Met de persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen we u op de hoogte houden van de laatste product- en service-aankondigingen en eventuele aanstaande evenementen omtrent de Smart Retrofit. Als u geen berichten meer wil ontvangen, kan u zich te allen tijden uitschrijven door contact op te nemen met ons. Persoonlijke gegevens worden in het kader van Smart Retrofit ook gebruikt om producten, diensten, inhoud en reclame te helpen creëren, ontwikkelen, gebruiken, leveren en verbeteren, alsook om verlies te voorkomen en fraude tegen te gaan. Smart Retrofit-oplossingen identificeren de beste verbeteringsmaatregelen voor een woning, regelen de levering en uitvoering ervan ter plaatse en controleren vervolgens of de maatregelen het vereiste rendement op investering hebben opgeleverd. Deze oplossingen kunnen ook deel uitmaken van een vermogensbeheeroplossing, waardoor de efficiëntie na een Smart Retrofit nog hoger wordt, door bijvoorbeeld het gebruik van slimme thermostaten. We kunnen uw persoonsgegevens, waaronder uw geboortedatum, gebruiken om de identiteit van de gebruiker te verifiëren, gebruikers te helpen identificeren en de juiste Smart Retrofit-diensten te identificeren. Geboortedatum kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de leeftijd van Knauf Energy Solutions Smart Retrofit ID-accounthouders te bevestigen. Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens periodiek gebruiken om u belangrijke mededelingen te sturen, zoals berichten over Smart Retrofit-producten, -diensten en -evenementen of wijzigingen in onze algemene voorwaarden en ons beleid. Vermits deze gegevens essentieel zijn voor uw communicatie met Knauf Energy Solutions, kunt u zich niet afmelden voor deze mededelingen. We kunnen persoonlijke gegevens gebruiken voor interne doeleinden, bijvoorbeeld voor audits, gegevensanalyse en onderzoek om de Smart Retrofit-producten, -diensten en -communicatie van Knauf Energy Solutions te verbeteren. Als u deelneemt aan een Smart Retrofit-wedstrijd of een soortgelijke campagne, kunnen we de door u verstrekte informatie gebruiken om deze programma's te beheren.

 

Voor onze website verzamelen we persoonlijke gegevens voor bepaalde doeleinden en volgens de rechtsgrond zoals hieronder opgesomd

A. Contactgegeven

Naam e-mail; Alle persoonlijke gegevens die u in het vak “onderwerp” en “bericht” zet of die u met ons deelt in een e-mail*.  

Wij gebruiken uw contactgegevens om uw vraag via e-mail of telefoon te beantwoorden.


Gerechtvaardigd belang: Wij moeten contact met u kunnen opnemen teneinde uw vraag te beantwoorden.

B. Persoonlijke gegevens over uw activiteiten op onze Website

IP-adres; ID en type apparaat; verwijzingsbron; browsertype; besturingssysteem; geografische locatie; duur van het bezoek; bekeken pagina's; informatie over de timing, frequentie en het patroon van uw dienstgebruik. Deze informatie kan worden samengevoegd en gebruikt om ons te helpen meer nuttige informatie te verstrekken over het gebruik van onze Website. Indien de gebruiksgegevens volledig geanonimiseerd zijn (en dus niet tot u als individu kunnen worden herleid), worden deze niet als persoonsgegevens beschouwd. (Opmerking: Voor zover deze persoonsgegevens via cookies worden verzameld, is ook ons cookiebeleid van toepassing)

Wij verwerken uw persoonsgegevens ter ondersteuning van de Website en ter verbetering van uw gebruikerservaring, waaronder het waarborgen van de veiligheid, beschikbaarheid, prestaties, capaciteit en gezondheid van de Website.


Gerechtvaardigd belang: Wij hebben dit nodig om onze website te kunnen ondersteunen.

C. Contactgegevens en gebruiksgegevens, voor zover relevant.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan onze verplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving.(Gerechtvaardigd belang:) Wettelijke verplichting 

D. Contactgegevens en gebruiksgegevens, voor zover relevant.

Wij verwerken uw persoonsgegevens om alle rechten die ons op grond van de toepasselijke wetgeving ter beschikking staan af te dwingen of uit te oefenen, zoals gebruik voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Gerechtvaardigd belang: Wij hebben dit nodig om onze belangen te verdedigen

5. VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen ook gegevens in een vorm die niet rechtstreeks tot een specifieke persoon kan worden herleid. Niet-persoonlijke gegevens kunnen voor elk doel worden verzameld, gebruikt, doorgegeven en bekendgemaakt. Hier volgen enkele voorbeelden van niet-persoonlijke gegevens die wij kunnen verzamelen en hoe zij kunnen worden gebruikt. Verzamelde gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: beroep, taal, postcode, landcode, unieke identificatiecode (UDI), IP-adres, locatie en de tijdzone waarin het Knauf Energy Solutions-product wordt gebruikt. Deze helpen ons het gedrag van de klant beter te begrijpen en onze producten, diensten, inhoud en reclame te verbeteren. We kunnen gegevens verzamelen over klantenactiviteit op onze Smart Retrofit-website en met betrekking tot andere Smart Retrofit-producten en -diensten. Deze gegevens kunnen worden samengevoegd en gebruikt om klanten nuttiger informatie te verstrekken en de belangrijkste elementen van de Smart Retrofit-website, -producten en -diensten doelgerichter te maken. Geaggregeerde gegevens worden in het kader van dit privacybeleid als niet-persoonlijke gegevens beschouwd. We kunnen gegevens verzamelen en opslaan over uw gebruik van Smart Retrofit-services, met inbegrip van zoekgedrag. Deze informatie kan worden gebruikt om de relevantie van onze serviceprestaties te verbeteren. We kunnen gegevens verzamelen over het gebruik van uw Smart Retrofit-apparaat en -toepassing om deze oplossingen te optimaliseren. In gevallen waarin niet-persoonlijke gegevens worden samengevoegd met persoonsgegevens, worden de samengevoegde gegevens behandeld als persoonsgegevens zolang ze in een samengevoegde staat blijven.

6. COOKIES EN ANDERE TRACERINGSMIDDELEN

Onze websites, online diensten, interactieve toepassingen, e-mailcorrespondentie en reclame kunnen gebruik maken van cookies en andere traceringsmiddelen, zoals pixeltags en webbakens. Deze traceringsmiddelen kunnen ons helpen de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren, websiteverkeer te analyseren en de doeltreffendheid van reclame en zoekmachineoptimalisatie te vergemakkelijken en te meten. Wij behandelen gegevens die door cookies en andere trackingtechnologieën worden verzameld als niet-persoonlijke gegevens. Echter, voor zover de toepasselijke wetgeving IP-adressen of soortgelijke gegevens als persoonsgegevens beschouwt, zullen deze gegevens ook als persoonsgegevens worden behandeld. Evenzo, voor zover niet-persoonlijke gegevens zijn samengevoegd met persoonlijke gegevens, zullen de samengevoegde gegevens worden behandeld als persoonlijke gegevens in het kader van dit privacybeleid. Knauf Energy Solutions en onze partners kunnen ook cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om persoonsgegevens op te slaan wanneer u de Smart Retrofit-website, online diensten en toepassingen gebruikt. Daartoe willen we uw ervaring met de Smart Retrofit-oplossingen van Knauf Energy Solutions personaliseren en handiger maken. We zullen u bijvoorbeeld op gepaste wijze welkom heten, wanneer we bij uw bezoek van onze website uw voornaam kennen. Als we uw land en taal kennen, kunnen we u gemakkelijker een aangepaste, gunstigere ervaring bieden.

 

Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u uw browserprovider raadplegen voor instructies over hoe u dit kunt doen. Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies ook de toegang tot bepaalde functies van Smart Retrofit-website kan verhinderen. Wij hebben, net als de meeste internetdiensten, het recht om automatisch bepaalde gegevens te verzamelen en op te slaan in logbestanden. Deze gegevens kunnen bestaan uit IP-adres, browsertype en -taal, internetprovider, besturingssysteem, datum/tijdstempel, klikstroomgegevens en het omleiden naar en verlaten van websites en toepassingen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om trends te analyseren en te begrijpen, de Smart Retrofit-website te beheren, meer te weten te komen over het gebruikersgedrag op de site, het product, de dienst en inhoud te verbeteren en demografische gegevens te verzamelen over ons gebruikersbestand van Smart Retrofit als geheel. Knauf Energy Solutions kan deze gegevens ook gebruiken voor haar marketing- en reclamediensten.

7. OPENBAARMAKING AAN DERDEN

Knauf Energy Solutions kan bepaalde persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de website doorgeven aan haar strategische partners die met haar samenwerken om producten, diensten en inhoud te leveren of die Knauf Energy Solutions bij de verkoop van Smart Retrofit helpen. Knauf Energy Solutions deelt persoonsgegevens met bedrijven die Smart Retrofit-diensten leveren – het betreffen diensten zoals gegevensverwerking, verwerking van bestellingen, levering, beheer en verbetering van klantgegevens, verlenen van klantenservice, peilen naar uw interesse in Smart Retrofit-producten en -diensten, en uitvoeren van marktonderzoek en tevredenheidsonderzoeken. Deze bedrijven zijn verplicht uw gegevens te beschermen en kunnen overal gevestigd zijn waar Knauf Energy Solutions actief is.

 

Voor toegang tot onze website werken we samen met een IT-dienstverlener.

 

Om uw vraag te kunnen beantwoorden, kan het zijn dat we uw contactgegevens en vraag moeten verstrekken aan derden, zoals partners, onderaannemers of klanten.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan bevoegde autoriteiten indien dit vereist of noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wij kunnen ook persoonsgegevens overmaken om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

8. BESCHERMING VAN PERSOONSSGEGEVENS

Knauf Energy Solutions neemt de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Met betrekking tot Smart Retrofit-oplossingen gebruikt Knauf Energy Solutions authenticatie-, autorisatie- en encryptietechnologieën om uw persoonsgegevens te beschermen.

9. INTEGRITEIT EN OPSLAG VAN PERSOONSGEGEVENS

Knauf Energy Solutions maakt het gemakkelijk om uw persoonlijke gegevens nauwkeurig, volledig en actueel te houden.

 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, met inbegrip van een redelijke follow-up periode.

 

Het voorgaande zal ons echter niet beletten om persoonsgegevens te bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, om een rechtsvordering in te dienen of ons te verdedigen tegen een rechtsvordering, of voor bewijsdoeleinden.

10. TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

Wij verlenen u toegang tot alle Smart Retrofits-gerelateerde persoonsgegevens die wij opslaan voor welk doel dan ook; dit omvat ook verzoeken om onjuiste gegevens te verbeteren of gegevens uit te wissen in de omstandigheid dat Knauf Energy Solutions er, op grond van de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden, niet toe verplicht is deze gegevens te bewaren. We kunnen weigeren dergelijke verzoeken in te willigen als ze niet mogelijk blijken of onevenredige inspanningen vergen, de privacy van anderen in gevaar brengen, of wanneer ze niet anderszins vereist zijn door toepasselijke wetgeving.

 

Voor verzoeken om toegang, verbetering of uitwissing kan u telefonisch contact met ons opnemen via de door Knauf Energy Solutions geboden klantenondersteuning van uw land.

11. LOCATIEGEBONDEN DIENSTEN

Teneinde locatiegebonden diensten te leveren, kunnen Knauf Energy Solutions, haar partners en licentiehouders nauwkeurige locatiegegevens verzamelen, gebruiken en delen, met inbegrip van de realtime geografische plaats van uw computer of Smart Retrofit-apparaten van Knauf Energy Solutions. Indien beschikbaar kunnen locatiegebonden diensten gebruik maken van GPS, Bluetooth en uw IP-adres, samen met crowdsourced Wi-Fi-hotspots, mastlocaties van mobiele telefoons en andere technologieën om de plaats van apparaten bij benadering te bepalen. Tenzij u toestemming geeft, worden deze locatiegegevens anoniem verzameld in een vorm die u niet persoonlijk identificeert en worden ze gebruikt door Knauf Energy Solutions, haar partners en licentiehouders om op locatie gebaseerde producten en diensten aan te bieden.

12. UW RECHTEN

In dit artikel worden uw belangrijkste rechten op grond van de gegevensbeschermingswetgeving opgesomd.

 

Wij hebben getracht deze voor u duidelijk en leesbaar samen te vatten. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, dient u een schriftelijk verzoek overeenkomstig artikel 1 van dit privacybeleid in. Wij zullen zo snel als praktisch mogelijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek hieraan gevolg geven. In het geval van een verlenging van de termijn om te reageren of in het geval wij geen gevolg geven aan uw verzoek, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. U heeft het recht om:

 

 • toegang te vragen en geïnformeerd te worden over uw persoonsgegevens en of we deze als dan niet verwerken en, indien wij dat doen, heeft u recht op toegang tot die persoonsgegevens, samen met bepaalde aanvullende informatie die u ook in dit privacybeleid vindt. U hebt het recht om van ons een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. De eerste kopie zal gratis worden verstrekt, maar wij behoudens ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen indien u op regelmatige basis meer kopieën aanvraagt.

 

 • verbetering of aanvulling van uw persoonsgegevens, indien de gegevens die wij over u bewaren onnauwkeurig of onvolledig zijn;

 

 • te worden vergeten (d.i. in bepaalde gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen):

​​

 • als wij uw persoonsgegevens uitdrukkelijk op basis van uw toestemming verwerken, en er geen andere wettige grond is, heeft u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken;

 • de verwerking is voor direct-marketingdoeleinden;

 • de persoonsgegevens zijn onwettig verwerkt;

 • uitwissen is noodzakelijk voor de naleving van de EU-wetgeving of de Belgische wetgeving; of,

 • ​de persoonsgegevens zijn niet langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt;

 

Er zijn bepaalde uitzonderingen op het recht om gegevens uit te wissen. Die uitzonderingen gelden onder meer wanneer de verwerking noodzakelijk is.

 

 • om verwerking te beperken (d.w.z. dat de persoonsgegevens alleen door ons mogen worden opgeslagen en alleen voor beperkte doeleinden mogen worden gebruikt), indien:

 

 • ​​​u betwist de juistheid van de persoonsgegevens (en alleen zo lang als nodig is om die juistheid te verifiëren);

 • de verwerking is onwettig, en u verzoekt om beperking (in tegenstelling tot de uitoefening van het recht op wissen);

 • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor onze verwerking, maar u persoonsgegevens nodig hebt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen; of,

 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van de verificatie van dat bezwaar.​

 

Naast ons recht om uw persoonsgegevens op te slaan, kunnen wij deze ook anderszins verwerken, maar uitsluitend:

 • met uw toestemming,;

 • voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;

 • voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon; of

 • om redenen van zwaarwegend algemeen belang.

 

 

Wij zullen u op de hoogte brengen voordat wij de beperking van de verwerking opheffen.

 

 

 • bewaar te maken tegen verwerking, maar alleen en voor zover de verwerking noodzakelijk is voor:

​​

 • de doeleinden van de rechtmatige belangen die door ons of door een derde partij worden nagestreefd; of

 • het verrichten van een taak van algemeen belang of een taak die deel uitmaakt van de uitoefening van enig openbaar gezag dat aan ons is opgedragen;

​​​

Indien u bezwaar maakt, zullen wij de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking geschiedt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

 

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden (met inbegrip van profilering voor direct-marketingdoeleinden). Indien u hiertegen bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.

 

 

 • ​om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Indien u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming, hebt u het wettelijke recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming. In België kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer:

 

Per mail: contact@adp-gba.be;

Per post: Pressestraat 35, B-1000 Brussel

Via website (NL): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

13. INTERNATIONALE OVERMAKINGEN

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven buiten de Europese Economische Ruimte.

14. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd bij te werken. U zal steeds de meest recente versie van het Privacybeleid kunnen raadplegen op onze website of door een schriftelijk exemplaar aan te vragen via ons e-mailcontact.

15. SITES VAN DERDEN EN DIENSTEN

 

De Smart Retrofit-website, producten, toepassingen, inhoud en diensten van Knauf Energy Solutions kunnen links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Onze producten, diensten of inhoud kunnen ook producten, diensten of inhoud van derden gebruiken of aanbieden. Gegevens die door derden worden verzameld, zoals plaats- of contactgegevens, vallen onder hun eigen privacybeleid. Wij moedigen u aan om meer te weten te komen over het privacybeleid van die bedrijven.

16. INTERNATIONALE GEBRUIKERS

Alle door u verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan of worden geopend door entiteiten wereldwijd, zoals bepaald in dit privacybeleid. Persoonlijke gegevens met betrekking tot de Smart Retrofit-producten en -diensten van Knauf Energy Solutions betreffende inwoners van Zwitserland of een lidstaat van de Europese Economische Ruimte worden gecontroleerd door Knauf Energy Solutions BV en namens haar worden verwerkt door Clayton MacKenzie Ltd. Knauf Energy Solutions gebruikt goedgekeurde modelcontractbepalingen voor de internationale overdracht van persoonsgegevens die zijn verzameld in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

17. ONZE BEDRIJFSBREDE INZET VOOR UW PRIVACY

Om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de Smart Retrofit veilig zijn, communiceren we deze richtlijnen met medewerkers van Knauf Energy Solutions en zorgen wij voor strikte naleving van privacywaarborgen binnen het bedrijf.

18. DIVERSE BEPALINGEN

Het kan zijn dat we uw persoonsgegevens moeten delen om te voldoen aan de wet, een juridische procedure, een rechtszaak, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we reden hebben om aan te nemen dat openbaarmaking noodzakelijk is om nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang. Voorts kunnen we uw persoonlijke gegevens delen indien wij besluiten dat deze openbaarmaking redelijkerwijs vereist is om onze algemene voorwaarden af te dwingen of onze gebruikers of activiteiten te beschermen. Bovendien kunnen wij sommige of alle verzamelde persoonsgegevens overdragen aan een relevante derde partij in het geval van een reorganisatie, fusie of verkoop.

19. PRIVACY-GERELATEERDE VRAGEN

Als u vragen of zorgen heeft over het Privacybeleid van Knauf Energy Solutions of de gegevensverwerking, of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de toepasselijke privacywetgeving, neem dan contact met ons op. Wij zijn altijd telefonisch bereikbaar op de door Knauf Energy Solutions geboden klantenondersteuning van uw land. Dergelijke mededelingen zullen worden onderzocht en er zal zo snel mogelijk een antwoord worden gegeven, indien van toepassing. Als u niet tevreden bent met het antwoord, kan u uw klacht voorleggen aan de relevante regelgevende instantie in uw rechtsgebied. Op verzoek zullen wij proberen u te voorzien van informatie over de relevante kanalen waarlangs u een klacht kunt indienen en die van invloed kunnen zijn op uw feitelijke omstandigheden. Knauf Energy Solutions kan haar Smart Retrofit-privacybeleid periodiek bijwerken. Substantiële wijzigingen van het beleid zullen worden aangekondigd op de Smart Retrofit-website op het moment dat het gewijzigde privacybeleid wordt gepubliceerd.

bottom of page